logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Slovník čj-aj-nj

Česko – anglicko - německý slovník pro lepší hledání na internetu, aby jste se už nevymlouvali.

Architektura –                 architecture -                   die Architektur
dějiny umění –                art history –                      die Kunstgeschichte
grafika –                          graphic art, prints –          die Grafik
galerie –                          gallery –                           die Galerie
hrnčířství –                      pottery –                           die Töpferei
keramika –                      ceramics –                         die Keramik
kresba –                          drawing –                           die Zeichnung
malířství –                       painting –                          die Malerei
mistrovské dílo –             masterpiece –                   das Meisterwerk
muzeum –                        museum –                          das Museum
řemesla –                         crafts –                              die Kunsthandwerke
řemeslník –                      craftsman –                       der Handwerksmeister
sbírka –                            collection –                        die Kollektion, die Sammlung
stálá sbírka –                   permanent collection –     die Dauerausstellung
sochařství –                     sculpture -                          die Bildhauerkunst
sklářství –                        glass –                                das Glashüttenwesen
umělec –                          artist –                                der Künstler
umělecké dílo –               work of art –                       das Kunstwerk
užité umění –                   applied arts,                        die angewandte Kunst
                                         decorative arts -
výstava –                          exhibition –                         die Ausstellung
výtvarná kultura –            visual culture –                    die Kunstkultur
výtvarné  umění –             fine arts, visual arts –         die bildende Kunst
výtvarník –                         artisan –                             der bildende Künstler
významné exponáty–       collection highlights –          používají též přejaté „highlights“ nebo die bedeutende exponate
etnografické muzeum -     The ethnographical museum – die Völkerkundemuseum
14.století -                          14th. century -                    14. Jahrhundert
Př.n.l. –                              B.C. –                                    v.u.Z
n.l. –                                   A.D. –                                   n. Chr.
raný, raně –                        early -                                  frühe
střední –                             middle -                               mittlere
pozdní –                              late -                                   spät
archaický –                         archaik -                              archaisch
klasický –                           classical -                             klassisch
před-    pre-
po-         post-
novo –  neo-
pravěk –                           Stone Age –                      die Urzeit
starověk –                        antiquity –                        die Antike
starověký –                      antice, ancienit-               antik
středověký –                     medieval -                        mittelalterliche
středověk –                       the Middle Age –            das  Mittelalter
doba kamenná –               Stone Ages –                   die Steinzeit
paleolitický –                    paleolithic, stone-age, - paläolithisch
mezolitický –                     mesolithic –                    die Mittelsteinzeit
doba bronzová –               Bronze Age –                   die Bronzezeit
doba železná –                  iron Age –                        die Eisenzeit
Mezopotámie –                Mesopotamia-                  Mesopotamien
sumerský –                        sumerian -                       sumerischen
akadský –                           Akkadian -                       akatischen
babylonský –                    Babylonian -                      babylonisch
asyrský –                            Assyrian                          assyrisch
egyptský –                         Egyptian                           ägyptisch
stará říše –                        Old Kingdom                    das alte Imperium
střední říše –                     Middle Kingdom               das mittel Imperium
nová říše –                         New Kingdom                  das neue Imperium
perský  -                             Persian -                          Persisch
krétský –                            Cretan -                            kretisch
egejský –                           Aegean -                           ägäisch
kykladský –                        Cycladic -                          Kykladen
mykénský –                       Mycenaean -                     Mykenischen
antika –                             Classical times -               die Antike
antický –                            ancienit, Classical -         antik
řecký –                              Greek -                              Griechisch
helénistický –                   Hellenistic -                       Hellenistische
římský –                            Roman-                              römisch
keltský –                           Celtic -                               keltisch
germánský –                     Germanic -                        germanisch
slovanský –                       slav, Slavonic -                  lawisch
raně křesťanský –            Early Christian -                 Frühchristliche
byzanský –                        Byzantine -                        byzantisch
merovejský –                    Merovingian                      merowingisch
karolínský –                      Carolingian -                      karolingisch
otonský –                          Ottonic                              ottonisch
islámský –                         Islamic -                            Islamisch
románský –                       Romanesque –                   romanisch, die romanischer Stil
gotický –                           Gothic –                              gotisch, die Gotik
renesanční, renesance – Renaissance –                     die Renaissance
baroko –                            Baroque –                          der Barock
rokoko –                            Rococo –                             das Rokoko
klasicismus –                    Classicism, Neoclassicism – der Klassizismus
romantismus –                  Romanticism –                    die Romantik
Realismus –                       Realism –                           der Realismus
Postimpresionismus –       Post-Impresionism –          der Postimpressionismus
secese –                             Art Nouveau –                    die Jugendstil
kubismus –                        Cubism -                             der Kubismus