logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

GDPR

Poučení pro rodiče (pdf)

Směrnice pro ochranu osobních údajů

Škola (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).
Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Školy a také prostředníkem mezi Školou, dozorovým orgánem a veřejností.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.
Kontaktní údaje na Pověřence jsou:
• E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• Telefon: +420 770 147 407 (v pracovních dnech 9:00 – 14:00)

Jaká práva tedy při zpracování osobních údajů máte a jak je lze uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.

Mezi Vaše práva patří především tyto:

 • práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR)
 • jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo
 • výmaz (viz. čl. 17 GDPR)
 • popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo
 • vznést námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR),
 • práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce (tedy Školu) vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kompletní znění Nařízení GDPR si můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze:

01_Narizeni_GDPR.pdf

K Vašim výše uvedeným právům můžete využít formuláře, které naleznete na níže uvedených odkazech:

11_Namitka_proti_zpracovani_vcetne marketingu_web_SOS_Hamr.pdf

12_Odvolani_souhlasu_web_SOS_Hamr.pdf

13_Uplatneni_prava_na_prenositelnost_osobnich_udaju_web_SOS Hamr.pdf

14_Zadost_o_informaci_web_SOS_Hamr.pdf

15_Zadost_o_opravu_osobnich_udaju_web_SOS_Hamr.pdf

16_Zadost_o_vymaz_web_SOS_Hamr

Jak můžete uplatnit svá práva, jaké jsou lhůty pro informace a poplatky?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás prosím obracejte prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adrese Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, 43542 Litvínov - Hamr.

Škola vyřídí Vaši žádost nebo Vám poskytne na Vaši žádost podle výše uvedených článků informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné tuto lhůtu v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce. Škola Vás informuje o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytne Škola informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace podle článku 15 GDPR (tedy práva na přístup – kdy máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány) poskytuje a činí Škola bezplatně. Je-li však Vámi podaná žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Škola buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (pak se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud bude mít Škola důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článku 15 GDPR, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti této osoby.

Sazebník úhrad je ke stažení na níže uvedeném odkaze:

21_Sazebnik_uhrad_pro GDPR_SOS_Hamr_2020

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů

Škola (jako správce) je povinna jmenovat dle GDPR Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále též jen „Pověřenec“).

Základním posláním Pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Školy a také prostředníkem mezi Školou, dozorovým orgánem a veřejností.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete rovněž obracet i na našeho Pověřence.

Kontaktní údaje na Pověřence jsou:

 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: +420 770 147 407 (v pracovních dnech 9:00 – 14:00)
 • Adresa: Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, pro Pověřence, Mládežnická 236, 43542 Litvínov - Hamr

Sestavil: David Lukáš
Grafický návrh: Oleg Zářecký
Doplňení a korekce: MgA. Marešová Martina
Copyright © 2014 SOŠ, Litvínov-Hamr. Všechna práva vyhrazena.