logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru OPERÁTOR DŘEVAŘSKÉ A NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBY

Název a kód oboru: OPERÁTOR DŘEVAŘSKÉ A NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBY    33-41-L/01
 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4roky, denní studium,

Upozorňujeme zájemce na možnost získání dvou dokladů o vzdělání. Poté absolvuje 4. ročník a získá maturitní vysvědčení pro obor Operátor dřevařské výroby.

  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
     

Maturitní zkouška - skládá se ze dvou částí:

  • společná část: povinná zkouška: Český jazyk a literatura (test, písemná práce, ústní zkouška) + Cizí jazyk (Německý, Anglický; test, písemná práce, ústní zkouška) nebo Matematika.

    profilová část: povinná zkouška: Praktická zkouška, Technologie, Konstrukce.


 

Profil a pracovní uplatnění absolventa:
Teoretická příprava ve škole je založena na zvládnutí materiálů, technologie a je neustále obohacována o nejnovější poznatky z oboru. Odborný výcvik, který je jeden, resp. dva dny v týdnu, je zajištěn v našich dílnách v areálu školy. Dvoupodlažní dílny jsou kompletně vybaveny a umožňují nejmodernější technologii výroby nábytku. Žáci vyšších ročníků vyrábějí na zakázku pro veřejnost a organizace. Toto pedagogicky náročné propojení praxe s požadavky trhu zajišťuje vysokou kvalitu absolventů oboru. Týdenní stáže žáků oboru truhlář v SRN umožní i získání zahraničních zkušeností. Certifikáty jsou uznávány na obou stranách hranice. Obor je kombinací oboru učebního a maturitního. Žáci získají uplatnění v technických funkcích v truhlářských provozovnách. Škola pokrývá svými absolventy velkou část podkrušnohorské oblasti mezi Děčínem a Karlovými Vary. Obor je koncipován na základě současné struktury dřevozpracujícího průmyslu s přihlédnutím k poptávce trhu. Vzdělávací program je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti, poskytuje universální vzdělání pro kmenový obor „Dřevařství". Absolvent získá vědomosti a dovednosti pro uplatnění ve výrobě (technologické procesy) i v kontrole výroby (kontrola technologických procesů) pro různá odvětví dřevozpracujícího průmyslu, bude schopen adaptace na měnící se podmínky trhu.

Co dělá a v čem se uplatní:
Uplatnění v organizování výroby v sériových truhlářských provozech, programování truhlářských výrobních linek, zhotovování návrhů.

 
Součásti vzdělávacího procesu jsou:

  • exkurze do dřevozpracujících firem,
  • odborné veletrhy a školení,
  • soutěže v oboru dřevařství a nábytkářství,
  • prezentace školy
  • učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Český jazyk a komunikace

1

1

2

2

Literární výchova

2

2

1

1

Cizí jazyk

3

3

3

3

Základy společenských věd

2

1

2

1

Fyzika

2

1

1

0

Chemie

1

0

0

0

Ekologie

0

0

0

1

Matematika

2

2

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informatika

2

2

0

-

Základy ekonomiky

0

0

1

2

Technické kreslení

1

0

0

-

Odborné kreslení

0

2

0

0

Konstrukce

0

0

2

2

Materiály

2

1

1

0

Stroje a zařízení

2

1

0

0

Technologie

4

2

4

0

Odborná technologie

0

0

¨0

5

Odborný výcvik

6

12

12

12

Nepovinné předměty

       

Seminář ze zák. sp. věd

0

0

0

1

Seminář z informatiky

0

0

0

1

Konverzace v cizím jazyce 0 0 1 1