logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru GRAFICKÝ DESIGN

Název a kód oboru: Grafický design       82-41-M/05

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4roky, denní studium 

 • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
 • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.
   

 Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • Úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru.
 • Průměrný prospěch ze ZŠ (1.a 2. pololetí 8.třída), výsledky v odborných soutěžích.
 • Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30.listopadu).
 • Talentová zkouška - v lednu uchazeč prokáže talentové schopnosti v několika výtvarných disciplínách, hodnoceny jsou i domácí práce. 

Maturitní zkouška: 

 • Společná část a její povinné zkoušky: rozsah této zkoušky je shodný pro všechny níže uvedené ročníky studia

Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (Anglický, Německý) nebo matematika. 

 • Profilová část a její povinné zkoušky: určení profilových předmětů pro maturitní zkoušku je v kompetenci školy

    Pro ročníky, které zahájí studium od školního roku 2012/2013: Dějiny umění, Teorie  propagační grafiky (Písmo, Technologie, Propagace), Praktická zkouška.

    Pro ročníky, které zahájily studium ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012: Dějiny umění, Teorie  propagační grafiky (Písmo, Nauka o materiálu, Propagace), Praktická zkouška.

   Pro ročník, který zahájil studium ve školním roce 2009/2010: Dějiny výtvarné kultury, Teorie propagačního výtvarnictví (Zbožíznalství, Propagace, Písmo, Aranžování, Praktická cvičení), Praktická zkouška.

 
Profil absolventa:
Výtvarné nadání, kladný vztah ke kultuře, umění a designu jsou předpoklady, kterými se profiluje případný uchazeč o studium tohoto zajímavého oboru.  Součástí studia je zařazení předmětu Realizační tvorba do 1. ročníku a předmětu Praktická cvičení do 2., 3. a 4. ročníku studia. Praktická cvičení propojují získané znalosti z odborných předmětů. Výuka odborných předmětů probíhá v dokonale vybavených ateliérech v naší škole i na smluvních pracovištích budoucích zaměstnavatelů (3. ročník). Škola realizuje odborné  workshopy, žáci  návštěvují odborné výstavy, spolupracují s profesionálními grafickými studii, učitelé pomáhají v zajištění konzultací s vysokými školami.


Co dělá a v čem se uplatní: 
Absolvent se uplatní v různých oblastech propagace, reklamy, grafického, reklamního či produktového designu. Dokáže využít své znalosti a dovednosti v disciplínách jako je např. užitá grafika, ilustrace, užitá i volná kresba a malba, fotografie, počítačová grafika. Může vykonávat případné povolání samostatně, pod svým jménem, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, fofoateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí. Absolvent je schopen po úspěšném vykonání maturitní zkoušky pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ uměleckého směru.


Součásti vzdělávacího procesu jsou:

 • exkurze do reklamních agentur a návštěvy profesionálních firem u nás (např. Světelný design)
 • výstavy
 • odborné veletrhy a školení
 • soutěže v oboru
 • prezentace školy
 • zapojení do projektů
 • učební plán:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

celkem

Povinné vyučovací předměty

         

Český jazyk a komunikace

1

1

2

2

6

Literární výchova

2

2

1

1

6

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

2

1

1

2

6

Fyzika

1

-

-

-

1

Chemie

1

2

-

-

3

Ekologie

-

-

-

1

1

Matematika

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2

2

-

-

4

Základy ekonomiky

-

-

1

2

3

Konverzace v cizím jazyce

-

-

1

1

2

Celkem

16 15  12  11  54 

Dějiny umění

2

2

3

4

10

Výtvarná příprava

6

6

0

0

12

Technické kreslení

1

1

0

0

2

Písmo

2

2

0

0

4

Figurální kresba

0

0

3

3

6

Počítačová grafika

2

2

3

0

7

Nauka o prostoru

0

0

4

4

8

Propagace

0

2

0

4

Navrhování

0

0

5

5

10

Technologie

3

2

2

1

8

Praktická cvičení

6

6

5

5

22

Nepovinné vyučovací předměty

         

Seminář ze zák. sp. věd

0

0

0/1

0/1

0/1

Seminář z informatiky

0

0/1 

0/1

0/1

Základy fotografie

0